🌟 APTOS COLLECTIVE “MÙA 3”

:star2: APTOS COLLECTIVE “MÙA 3”

:zap:Đơn đăng ký hiện đã mở!!! Tham gia ngay chương trình đại sứ để có cơ hội kết nối với cộng đồng Aptos và chung sức xây dựng hệ sinh thái lớn mạnh.

Với các quyền lợi “không thể bỏ qua”
:sparkles: Kết nối với lãnh đạo hàng đầu Aptos
:sparkles: Điều kiện tiên quyết để nhận tài trợ từ Aptos Collective Grants
:sparkles: Cơ hội độc quyền tham dự sự kiện tại Seoul

:point_right: Hạn đăng ký 01.03.2024:

4 Likes