🎲 Hack Aptos RaNd0M

:zap:Tham gia cuộc thi hackathon đột phá của Aptos Foundation

:point_right:Đăng ký ngay: TAIKAI - Hackathon Platform

:white_check_mark:Đơn đăng ký: 01/02 - 14/02
:white_check_mark:Hack: 16/02 - 22/03
:white_check_mark:Được tài trợ bởi Aptos Foundation.

Thể lệ chi tiết: Aptos RaNd0M Hack by Aptos Foundation - Rules @ TAIKAI

4 Likes